Vải - Kiến thức cây trồng

Vải

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Vải, lệ chi